Skip to main content

Regulamin sklepu tomaszbill.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://www.tomaszbill.pl/sklep

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep https://tomszbill.pl/sklep/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania, a także rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca w momencie podjęcia czynności dążących do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
 4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2 DEFINICJE:

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Alfa Lingua Tomasz Bill, NIP: 1133020054, REGON: 38707325, z siedzibą w Warszawie, ul. S. Mikołajczyka 12/12, 03-984, adres e-mail: hello@tomaszbill.pl , kontakt telefoniczny: +48 531 074 525.
 3. SKLEP: Sklep internetowy prowadzony pod adresem https://tomszbill.pl/sklep.
 4. KLIENT: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klientem będzie także Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta;
 5. KONSUMENT: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 1. PRODUKT – towar, niezależnie od jego formy, lub usługa znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, sprzedawane w Sklepie;
 2. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – przez formularz zamówienia rozumie się formularz dostępny na stronie internetowej https://tomszbill.pl/sklep umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. NEWSLETTER – Usługa w formie elektronicznej, która pozwoli Klientowi na subskrybowanie informacji, czyli otrzymywanie na udostępniony przez niego adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 5. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 7. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 

3 PRODUKTY ORAZ ICH ZAMAWIANIE

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 2. Sklep https://alfalingua.pl/sklep/ prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. 
 3. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Klient, który dokonuje  Zamówienia, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach przedstawionych w jego opisie.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 6. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu jest wiążąca w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie, nawet w przypadku zmian cen w Sklepie, mogących się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów już po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep https://alfalingua.pl/sklep/) – 24 godziny na dobę 365 lub 366 dni w roku.
 8. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 08:00 do 17:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą realizowane w następnym dniu roboczym. 
 9. Produkty, które znajdą się na promocji lub wyprzedaży, posiadają ograniczoną liczbę sztuk. Zamówienia na nie będą realizowane zgodnie z kolejnością ich wpływania do momentu wyczerpania się zapasów konkretnego Produktu.

 

4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 9. 
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.  
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. formularz odstąpienia od umowy,
  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem, o którym mowa w pkt. 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT). 

 

5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 1. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (https://www.paynow.pl/)
 2. płatność kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electron, Maestro, 
 1. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 30 1140 2004 0000 3202 8046 2324 należący do Alfa Lingua Tomasz Bill, z siedzibą w Warszawie, ul. S. Mikołajczyka 12/12, 03-984, NIP: 1133020054, REGON: 387073252. W tytule przelewu należy wpisać: “Zamówienie nr……..” lub „Imię i nazwisko oraz numer zamówienia” 
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji płatności. 
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 
 6. Usługa lub rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia zostaną wykonane po ich opłaceniu. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

6 TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Zakupione w Sklepie Produkty stanowiące treści cyfrowe są wysyłane lub udostępniane niezwłocznie po ich opłaceniu, a najpóźniej w terminie 24h od momentu zapłaty, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty nie stanowiące treści cyfrowych są wysyłane niezwłocznie po ich opłaceniu, a najpóźniej w terminie 72h od momentu zapłaty, za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy kurierskiej na adres wskazany przez w Formularzu Zamówienia. 
 3. Koszt dostawy treści cyfrowych jest bezpłatny. Koszt dostawy pozostałych Produktów nie będących treściami cyfrowymi jest uzależniony od wybranej przez Klienta firmy kurierskiej i będzie każdorazowo wskazany dla konkretnego Zakupu przy finalizacji zamówienia.
 4. Czas dostawy uzależniony jest od czasu realizacji zlecenia przez firmę kurierską. Klient każdorazowo zostanie poinformowany drogą mailową o nadaniu numeru przesyłki oraz o przekazaniu Produktu do wskazanej przez Klienta firmy kurierskiej. 

 

7 REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji:
  1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
  2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu lub wykonania usługi.
  3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT.
  4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
 1. Reklamacja z tytułu rękojmi:
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają̨ uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad. 
 3. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na papierze lub w formie elektronicznej, na adres mailowy podany podczas składania zamówienia. 
 4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Sprzedawcy z opisem reklamacji. W zależności od rodzaju Produktu Klient może dokonać zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@alfalingua.pl lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej pisemnie wraz z przesłaniem Produktu na adres: ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 56/76, 03-982 Warszawa.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.
 6. Każdy Klient, którego reklamacja odnośnie usługi będącej Produktem zostanie rozpatrzona pozytywnie, ma prawo żądać ponownego jej wykonania w ramach reklamacji. Żądanie takie musi nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od pierwszego wykonania reklamowanej usługi oraz zostać wyraźnie zaznaczone i przesłane do Sprzedawcy. Ponowne wykonanie usługi wyczerpuje procedurę reklamacji. 
 7. Z możliwości reklamacji wyłączone są produkty, będące treściami cyfrowymi w formie dokumentów lub ebooków.

 

8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, każdy Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, jeśli wykonanie usługi nie dojdzie do skutku, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu. 
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 3. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.   
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w wypadku Umowy Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  3. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

9 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1.    Usługodawca umożliwia, za pośrednictwem Sklepu, korzystanie z takich Usług Elektronicznych jak: 
 1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
 2. Newsletter
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

10 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 

11 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@alfalingua.pl .
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

12 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Wypowiedzenie umowy:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o charakterze ciągłym i bezterminowym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@alflingua.pl 
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://tomszbill.pl/sklep korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem §13 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Usługodawcy. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://tomszbill.pl/sklepbez zgody Usługodawcy. 
 1. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://tomszbill.pl/sklepstanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną lub karną.
 2. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://tomszbill.pl/sklep należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://tomszbill.pl/sklep użyte są w celach informacyjnych.

 

14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Usługodawcę/Sprzedającego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Usługodawcą/Sprzedającym, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem bądź Przedsiębiorą na prawach Konsumenta ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać ze strony internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument bądź Przedsiębiorą na prawach Konsumenta w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/con.