Skip to main content

Polityka prywatności strony internetowej tomaszbill.pl

Definicje:

Administrator: Administratorem strony internetowej (Serwisu) https://tomaszbill.pl i danych osobowych jest Tomasz Bill prowadzący działalność pod firmą „Alfa Lingua Tomasz Bill” z siedzibą ul. S. Mikołajczyka 12 m. 12, 03-984 Warszawa, NIP: 1133020054;

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii;

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba zakładająca konto na stronie internetowej Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila czy formularza kontaktowego;

Firma: Tomasz Bill prowadzący działalność pod nazwą „Alfa Lingua Tomasz Bill”;

Serwis: Strona internetowa https://tomaszbill.pl.

Kontakt z Administratorem: 

W razie pytań dotyczących polityki prywatności możesz przesłać e – mail na adres: hello@tomaszbill.pl, skontaktować się przez dostępny na stronie formularz kontaktowy bądź wysłać list pocztą tradycyjną na adres: S. Mikołajczyka 12 m. 12, 03-984 Warszawa. Zgodnie z Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W związki z tym w sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Przetwarzanie danych przez Administratora:

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

Dlaczego przetwarza się dane osobowe: 

Twoje dane osobowe są przetwarzane żeby umożliwić dostęp do żądanych usług. Konkretnie:

 • Administrator działa na podstawie łączącej nas umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), żeby prowadzić Twoje konto użytkownika w serwisie czy zawrzeć umowę sprzedaży;
 • Administrator działa na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) żeby wysyłać do Ciebie newsletter.

W ramach strony internetowej zastosowano także pliki cookies lub inne rozwiązania śledzące w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania i zgodności z przepisami prawa oraz badania ruchu na stronie. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce Cookies firmy.

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które polubiły profile społecznościowe prowadzone w ramach popularnych portali społecznościowych w tym w szczególności Facebook, Instagram czy LinkedIn . Dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania naszymi profilami, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem wydarzeń lub konkursów, na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami.

Dane osobowe są przetwarzane także wtedy, kiedy Administrator zostanie poinformowany o zaobserwowanych nieprawidłowościach dotyczących prowadzonej działalności. W takim przypadku Administrator będzie przetwarzać Twoje dane, żeby wypełnić obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) albo – w przypadku innych nieprawidłowości – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ten interes to zapobieganie lub reagowanie na sytuacje, które mogą stanowić naruszenie prawa lub przyjętych przez firmę norm i standardów.

Administrator może też przetwarzać Twoje dane w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, co również stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W jakim celu udostępnia się dane:

Dane udostępniane są w celu skorzystania z oferowanych w Serwisie usług niezbędne do ich świadczenia. Podanie niezbędnych danych i korzystanie z usług jest jednak w pełni dobrowolne.

Jeśli kontaktujesz się z firmą w celu zgłoszenia nieprawidłowości, będą przetwarzane wyłącznie te dane, które zostaną podane w treści zgłoszenia, oraz metadane dotyczące tej wiadomości, w szczególności adres e-mail nadawcy.

Twoje Prawa: 

Masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych;
 • sprostowania Twoich danych;
 • usunięcia Twoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 • przeniesienia Twoich danych;
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ( firma tego nie robi);
 • wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych.

Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do tego, żeby wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do lokalnego organu ochrony danych w Twoim kraju zamieszkania.

Możesz wykonywać swoje prawa w następujących sytuacjach:

 • prawo do sprostowania danych: jeśli dane są niepoprawne lub niepełne;
 • prawo do usunięcia danych: jeśli dane osobowe nie są dalej potrzebne w odniesieniu do celów, dla których zostały przez firmę zebrane; jeśli wycofujesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych (w zakresie tej zgody); jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych; jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli dane powinny zostać usunięte ze względu na obowiązki prawne firmy;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania: jeśli dane są niepoprawne – na okres umożliwiający firmie weryfikację poprawności danych; jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, żeby zostały usunięte; jeśli firma nie potrzebuje już Twoich danych, ale Ty możesz ich potrzebować do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych: jeśli przetwarzanie bazuje na zgodzie albo zawartej przez firmę umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wycofania zgody: masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu: jeśli przetwarzam Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją.

 

Wniosek o żądanie usunięcia, ograniczenia czy przeniesienia powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, , itp.).

 

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

 

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu czternastu od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

 

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 

Komu mogą być przekazane Twoje dane: 

Administrator może udostępnić Twoje dane partnerom, którzy wspierają firmę przy dostarczaniu i świadczeniu żądanych przez Ciebie usług w tym w szczególności: 

 • Firmom hostingowym, świadczącym usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora;
 • Firmom, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera;
 • Firmom serwisowym i wsparcia IT dokonujących konserwacji lub odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury IT;
 • Firmom pośredniczącym w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie);
 • Firmom świadczącym usługi kurierskie. 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jeśli firma zostanie do tego zobowiązana udostępni Twoje dane także na żądanie uprawnionych  do tego organom w tym w szczególności prokuraturze, sądom czy organom administracji publicznej. 

Przez jaki okres czasu przechowywane są Twoje dane osobowe:

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w niniejszej informacji. Konkretnie:

 • dane związane z usługą prowadzenia konta na Serwisie – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (tj. w razie wystąpienia ryzyka roszczeń dotyczących usług będziemy przechowywać dane do 10 lat od dnia wymagalności roszczenia lub przez okres trwania postępowania sądowego i egzekucji wyroków);
 • dane związane ze świadczeniem usługi sprzedaży – przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania usługi. Dane będą więc usuwane bądź animizowane w okresie do 30 dni od dnia pełnego wykonania usługi; 
 • dane związane z usługą newslettera – do czasu wycofania zgody, w każdym razie nie dłużej niż jest to zgodne z celem przetwarzania, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (patrz wyżej);
 • dane ze zgłoszenia nieprawidłowości – przez czas potrzebny do wyjaśnienia zgłoszonej sytuacji. Jeśli stwierdzę, że zgłoszenie nie jest zasadne, usunie je od razu po zakończeniu postępowania. Jeśli sprawa zostanie przekazana odpowiednim organom lub instytucjom, firma będzie przechowywać je aż do ostatecznego zakończenia postępowań prowadzonych przez te podmioty. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy: 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Wskazane powyżej zasady nie mają zastosowania do indywidualnego działania osoby korzystającej Serwisu polegającego np. na umieszczeniu wpisu czy komentarza pod produktem czy zawartością Serwisu. która według ogólnie przyjęty zasad będzie widoczna dla każdego, kto odwiedzi stronę internetową. 

Automatyczne przetwarzanie i profilowanie:

Firma nie będzie wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przez profilowanie rozumiemy wykorzystywanie Twoich danych do oceny określonych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy Twoich osobistych preferencji lub zainteresowań.